Xinjiang, Zhejiang encountered Omicron variant strain, Beijing has 75 local cases in this round of epidemic | Epidemic | Xinjiang | Asymptomatic infection_Sina News

Original title: Xinjiang, Zhejiang encountered Omicron variant strain, Beijing has 75 local cases in this round of epidemic   (Fighting against New Coronary Pneumonia) Xinjiang Zhejiang … Read more